Résztvevők 2019

A konferencia regisztrált résztvevőinek listája:

Résztvevő neve Intézmény neve  Előadásának címe
Ács-Bíró Adrienn Pécsi Tudományegyetem
Ádám Anetta Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Belépő nézetek szerepe a szakmatanárok
képzésében
Ardelean Tímea Krisztina Partiumi Keresztény Egyetem Use of Social Media to Learn English
among Students at the Partium Christian University
Árvai-Homolya Szilvia Miskolci Egyetem Mérnöktanári képzés a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Karán – egy induló képzés margójára
Baka L. Patrik Selye János Egyetem Szakmai terepszemle a kortárs gyermek- és
ifjúsági irodalom tájain
Bánffi-Benedek Andrea Partium Christian University/Partiumi Keresztény Egyetem “My Way”: Beliefs and Reality about
effective Foreign Language Learning
Bartha Krisztina Partiumi Keresztény Egyetem Életkori sajátosságok a kétnyelvű
gyermekek tudatelméleti fejlődésében
Belényi Emese Partiumi Keresztény Egyetem A magyar jelnyelv iskolai
elsajátításának szerepe a romániai magyar siket tanulók
identitásának megőrzésében
Beregi Erika Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi tanári szak választásának
motivációi, lehetőségei
Biró A. Zoltán Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
 KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja
Pedagógusok a kisebbségi társadalomban
Bodó Julianna Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar Dilemmák között. Pedagógusok és szülők a
gyermekek internethasználatáról
Borbála Bökös Partium Christian University Translating Audio-Visual Texts with the
Help of MemoQ
Borbely Iuliana Partium Christian University The Persona of a Modern Teacher:
Trainees' Expectations
Csehi Agáta, Kanczné Nagy Katalin Selye János Egyetem Komárom
Csillik Olga Budapesti Corvinus Egyetem Innovatív kurzusok megítélése az
egyetemi oktatók körében
Czinderi Kristóf Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi-és Szociális Tudományi Kar Szociális munka és segítők megjelenése a
magyar köznevelési intézményekben
Debrenti Edith, Vértessy Balázs Partiumi Keresztény Egyetem, Debreceni Egyetem A Pólya-módszer a gyakorlatban. Egy
tanulókkal végzett kísérlet tanulságai
Di Blasio Barbara Kaposvári Egyetem
Domján Maria-Katalin Partiumi Keresztény Egyetem A tanítói pálya választásának motivációja
romániai magyar hallgatók esetében
Dr Csillei Béla Szolnok Városi Kollégium Helyzetfeltárás és programjavaslat a
hátrányos helyzetű roma és nem roma kollégista fiatalok
csoportfoglalkozáson kívüli programjainak kidolgozására
Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem  
Dr. Budai Gábor Dunaújvárosi Egyetem Graduates in the labor market - factors of
success and failure
Dr. Daruka Magdolna Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási innováció  a munkahelyi
nyelvi képzésben
Dr. Fodorné Vidó Renáta Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi-és Szociális Tudományi Kar Szociális munka és segítők megjelenése a
magyar köznevelési intézményekben
Dr. Hajdú Noémi Miskolci Egyetem Probléma alapú tanulás a közgazdász
képzésen
Dr. Homoki Andrea Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi-és Szociális Tudományi Kar Szociális munka és segítők megjelenése a
magyar köznevelési intézményekben
Dr. Joó Anikó Debreceni Református Hittudományi Egyetem A perszuazív kommunikáció hatása
középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére
dr. Karácsony-Molnár Erika Apor Vilmos Katolikus Főiskola , Vác A pünkösdnek jeles napja..."
pünkösdi népszokások a néphagyományban és az oktatásban
Dr. Kékes-Szabó Marietta Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Gondolatok a kiégésről és annak
megelőzéséről

Stresszoldás, relaxáció
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Budapesti Corvinus Egyetem Technological opportunities for talent
management in study competitions
Dr. Lipták Katalin – Dr. Hajdú Noémi – Dr. Musinszki Zoltán Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar A tehetséggondozás jelentősége az oktató
és nevelő munka során
Dr. Lubinszki Mária Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet A Miskolci Egyetem Tanárképző
Intézetében a szakmai tanárképzés pszichológiai moduljainak
fókuszpontjai
Dr. Sass Judit Budapesti Corvinus Egyetem  
dr. Veresné dr. Valentinyi Klára Szent István Egyetem, Gödöllő The study of evaluation parameters and
translator and translation competences of translator students and
professional translators
Duchon Jenő NAV KEKI Kormánytisztviselők
információbiztonsággal kapcsolatos attitűdjének összevetése magán
illetve munkahelyi környezetben
Emese Beáta Berei Emanuel University Persistence of students: is it the
relation between academic and social responsibility?
Horváth Kinga Selye János Egyetem - Komárom Kulcskompetenciák fejlesztése az
alapiskola alsó tagozatán

A QTI kérdőív magyar nyelvű
változatának adaptációja
Izsák Hajnalka Partiumi Keresztény Egyetem Public perception of and attitude towards
education carried out in juvenile correctional facilities
Jakab Judit Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola Roma gyermekeket oktató pedagógusok
szerepkonfliktusai és feloldási stratégiái
Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet A közösségi pedagógiai gyakorlat
lehetőségei a szakmai tanárképzésben
Kinga Horváth Selye János Egyetem
Knausz Imre Miskolci Egyetem A szakmai tanárképzés fő pedagógiai
üzenetei a Miskolci Egyetemen
Kocsis Zsófia Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola,
Neveléstudományi Program
A duális képzésben résztvevő hallgatók
eredményessége
Kollár Csaba Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Oktatás és képzés a társadalmi kredit
rendszerében
Kovácsné dr. Duró Andrea Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Milyen színű a pedagógia? Mozaikok a
szakmatanárok értékelési gyakorlatából
Kraus, Andrea Partiumi Keresztény Egyetem A német turisztikai szaknyelv oktatásának
módszertani lehetőségei
Lajos Sándor Miskolci Egyetem
Makó Ferenc Óbudai Egyetem Mérnöktanár-jelöltek összefüggő iskolai
gyakorlata során készített e-portfóliók értékelése, különös
tekintettel a képzés tartalmi fejlesztésére
Maior Enikő Partiumi Keresztény Egyetem Egyházi hozzájárulás a magyarországi és
romániai felsőoktatásban
Manojlovic Heléna ELTE - PPK A kulcskompetenciák iránti igény a
munkaerő-piacon
Mgr. Orsovics Yvette, PhD. Selye János Egyetem   - Komárom
Moses Njenga Eótvos Lorand University, Budapest Policies for Effective TVET Teacher
Continuing Professional Development in Kenya
Nagy Ágota Partiumi Keresztény Egyetem Quo vadis egyetemi interkulturális
kommunikáció-oktatás?
Nagy Melinda Selye János Egyetem
Lajos Sándor Miskolci Egyetem Valósághű 3D-s megjelenítés alkalmazási
lehetőségei az ábrázoló geometria oktatásban
Orsovics Yvette Selye János Egyetem - Komárom Kulcskompetenciák fejlesztése az
alapiskola alsó tagozatán
PaedDr. Szabóová Edita, PhD. Selye János Egyetem - Komárom, Szlovákia  
Petrányi Erika Pécsi Tudományegyetem Serdülőkorú fiatalok megküzdési
stratégiái az önértékelés tükrében
Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tanítójelöltek pályamotivációs
sajátosságai
Pogátsnik Monika Óbudai Egyetem A kommunikációs készségek fejlesztése
a mérnökképzésben.
Pólin Irén II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Prof. Dr. Tóth Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
 Kompetenciamérés az Óbudai Egyetemen

A QTI kérdőív magyar nyelvű
változatának adaptációja
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD. University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences,
Department of Biology
Sárosi-Blága Ágnes KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Intézete Pedagógusok helyi társadalmi
szerepvállalása Erdély vidéki és városi iskoláiban
Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Az információkeresés és feldolgozás
eredményeinek vizsgálata
Szabó Roland Partium Christian University What can teachers learn from stand-up
comedy professionals?
Szalai Levente Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskola A Kárpát-medencében az egyetemi hallgatók
tanulási  migrációja az anyaország felé
Stark Gabriella Mária BBTE, Szatmári Tagozat Erdélyi magyar pedagógusjelöltek tanulási
útvonalai összehasonlító megközelítésben
Stoicu-Crisan Renata Partiumi Keresztény Egyetem Interkulturális kompetencia fejlesztése
irodalmi művek megfilmesítése által
Szász Mária- Magdolna Debreceni Egyetem
KAM- Regionális és Antropológiai Kutatások Központja
Rurális iskolák változása mint
kihívás egy mikrorégió szemszögéből
Szabóová Edita Selye János Egyetem - Komárom, Szlovákia A projektalapú oktatás értékelése a
komáromi Selye János Egyetemen óvodapedagógia szakot hallgatók
szemszögéből
Sztojev-Angelov Ilona Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi tanárképzés összefüggő
gyakorlatának hallgatói elégedettség vizsgálata
TÓDOR Erika-Mária Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet, Csíkszereda Az iskolai nyelvi szocializáció szintjei
romániai magyar tannyelvű iskolákban
Tódor Imre Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem „Aki keres, talál.” A procedurális és a
szubsztantív racionalitás az iskolaválasztásban
Tolnai Tímea Katalin Partiumi Keresztény Egyetem A bihardiószegi református cigányság
keresztelési és temetkezési szokásai
Zoltan Zakota Partium Christian University Drop-Out in Romanian and Hungarian Higher
Education – A Comparative Study