Tanítójelöltek pályamotivációs sajátosságai

Előadó: Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó PhD
Szerző bemutatkozása:
A Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatott tanulmányaimat befejezvén 1976 óta dolgozom a debreceni tanítóképzésért. 1998-ban lettem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (2011-től a DRHE) Pedagógia és Pszichológia Tanszékének vezetője. Tudományos tevékenységem három téma köré összpontosul: a drámapedagógia hatásmechanizmusait, a magatartási és tanulási zavarok összefüggésrendszerét, valamint a pedagógusok, illetve tanítójelölt hallgatók személyiségsajátosságait kutatom.

Előadás absztrakt:
A hivatásszocializáció az adott pálya művelésére való hosszú felkészülési, tanulási folyamat, melynek során a személyiség több dimenzióban gazdagodik: a szakmai tudáson túl viselkedési és viszonyulási módokat sajátít el, értékelköteleződése, motivációs rendszere alakul át.
Előadásomban a pedagógushivatás ismert standardjaival, a tanártipológiák által alkalmazott kritériumokkal szembesítve a pedagógussá válás folyamatának néhány sajátosságát kívánom bemutatni. A fókuszt a tanítóképzés jelenti. Vizsgálatomban az alábbi kérdésekre keresem a választ:
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanítószakos hallgatói milyen szempontból motiváltak a pedagóguspálya választására? Elvárható-e tőlük a szakmai fejlődés igénye?
Milyen tendencia ismerhető fel a hallgatók pályamotivációjának változásában: első és negyedéves hallgatóink pályaválasztásában és pályaszocializációs folyamatában milyen motívumok és hatások ismerhetők fel, s változnak-e ezek tanulmányaik során?
Feltételeztük, hogy a képzés végére a pályaszocializációs folyamat magasabb szintjére jutnak hallgatóink, ami megmutatkozik
- a szakma-specifikus motívumok előtérbe kerülése,
- a közvetett és érdekvezérelt motívumok mértékének csökkenése,
- a pálya iránti elköteleződés fokozódása révén.
Eredményeink pálya-adekvát jegyeket mutatnak: a tanítójelölt hallgatók motivációs struktúrája átalakul, a szakma-specifikus motiváció jelentős mértékben erősödik, ugyanakkor bizonyos esetekben valószínűsíthetőek a pályaválasztás szakmai presztízzsel is összefüggésbe hozható, sokkal inkább esélynövelő, mint elköteleződésre utaló meghatározói.