Rurális iskolák változása mint kihívás egy mikrorégió szemszögéből

Előadó: Szász Mária- Magdolna

Szerző bemutatkozása:

Debreceni Egyetem
KAM- Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda
Doktorandusz

Előadás absztrakt:

Az utóbbi időszakban a vidéki iskola és oktatás nagyon aktuális témává vált.
Előadásomban egy székelyföldi rurális településen (Kászon) működő iskola társadalmi beágyazottságát mutatom be.
Az iskolához való társadalmi viszonyulás kiemelten fontos a periférikus és kistelepülések esetében az oktatási intézmény fennmaradása, illetve további fejlesztése szempontjából. Az iskola helyi intézményi szerepe csökkent az utóbbi időben, amely kihvások elé álltja a rurális iskolákat. Az intézmény szerepének csökkenése nyomon követhető abban, hogy egyre gyakoribb lett a helyi iskolától való elfordulás. A szülők gyerekeiket inkább városra vagy nagyobb településre viszik iskolába olyan okokra hivatkozva, hogy egy kistelepülésen működő iskola nem tud lépést tartani sem infrastruktúrában, sem didaktikai eszközeiben a nagyobb, jobban felszerelt iskolákkal, illetve a nagyobb városi iskolában felkészültebbek a pedagógusok, magasabb az oktatás minőségi szintje stb.
Kutatásom arra irányult, hogy a jelenlegi beágyazottság mértékét ragadjam meg, képet alkotva az iskola jelenlegi társadalmi helyzetéről. Erre az egyik legalkalmasabb eljárás azon szülők viszonyulásmódjának a vizsgálata, akiknek gyerekeik ezen a településen járnak iskolába. A beágyazódás mértékét a szülői viszonyulást feltáró kérdőíves elemzés adatai alapján elemeztem.
Egy rurális iskola számatalan szálon kapcsolódik a település életéhez, szerves részét képezi az ott szervezett eseményeknek. A hagyományos tanítás- tanulás mellett még rengeteg funkcóval kell hogy rendelkezzen, melyben nagy szerepük van a szülőknek is. Fontos az iskola életébe való bevonódásuk, aktív részvételük. Kutatásomban azt is megvizsgáltam, hogy miként vannak jelen Kászon községben az egyes szülői bevonódás típusok. A bevonódás mértéke, az aktív részvétel hatással van a szülők iskolához való puzitív attitűdjének befolyásolásában. A rurális iskolák kedvezőbbé tétele megoldást jelenthet megerősödési folyamatukban, megmaradásukban.